एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय नीतिमञ्चको बैठक सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ती

नेपालले प्रारम्भिक बालविकासकालागि एसिया प्रसान्त क्षेत्री यसञ्जाल (ARNEC)

को सम्मेलन सन् २०१८ र प्रारम्भिक बालस्याहारतथा शिक्षाकालागि तेश्रो

सिया प्रशान्त क्षेत्रीय नीतिमञ्चको बैठक सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ती

 

शिक्षा, विज्ञानतथाप्राविधिमन्त्रालयलेप्रारम्भिकबालविकाससम्बन्धिएशियाप्रसान्तक्षेत्रीयसञ्जालARNECसम्मेलनसन्२०१८रप्रारम्भिकबालस्याहारतथाशिक्षाकालागितेश्रोएशियाप्रशान्तक्षेत्रीयनीतिमञ्चको बैठक संयुक्त रुपमाआयोजनागर्दैछ।सन्२०१७माकम्बोडियामाआयोजितARNEC अन्तर्राष्ट्रियसम्मेलनमातत्कालीनशिक्षामन्त्रीमाननीयधनीरामपौडेलज्यूकोनेतृत्वमासहभागीभएकोप्रतिनिधिमण्डललेसन्२०१८माहुनेआगामीARNECको अन्तर्राष्ट्रियसम्मेलननेपालमागर्नेप्रतिबद्धताजनाएकोथियो।सोहीप्रतिबद्धतालाईऔपचारिकमान्यतादिँदैवि.सं.२०७४असार२९माबसेकोनेपालसरकार, मन्त्रीपरिषद्कोबैठकलेसन्२०१८कोARNECअन्तर्राष्ट्रियसम्मेलननेपालमाआयोजनागर्नेनिर्णयगरेकोहो। सो बमोजिम उक्त सम्मेलन मिति२०७५जेठ२२देखि२४ सम्म(June 5-7, 2018) होटलयाकएण्डयतिदरवारमार्ग काठमाण्डौमा आयोजना गरिने भएको छ ।

यससम्मेलनसंगैप्रारम्भिकबालस्याहारतथाशिक्षाकालागिएशियाप्रशान्तक्षेत्रीयनीति(Asia Pacific Regional Policy Forum on Early Childhood Care and Education/ECCE)कोबैठकसमेतहुनेभएकोछ । सम्मेलनमा मुख्यतःअन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका प्रारम्भिकबालविकासमा नयाँअनुसन्धानतथाप्रयोगबारेज्ञानआदानप्रदानगर्ने,प्रारम्भिकबालशिक्षातथाविकाससम्बन्धीविद्यमाननीतिहरूबारेछलफलगर्ने,प्रारम्भिकबालविकासकासरोकारवालाहरूबीचप्रारम्भिकबालविकाससम्बन्धीअभ्यासहरूकोसमीक्षागर्ने,प्रारम्भिकबालविकासकोराष्ट्रियतथाअन्तर्राष्ट्रियसञ्जालतथासम्बन्धलाईसबलबनाउनेर प्रारम्भिकबालविकासकोक्षेत्रमाभएकाप्रगतिरअभ्यासलाईप्रस्तुतगर्नेउद्देश्यहरूरहेकाछन् ।

यस सम्मेलनको मुख्य विषयवस्तुTowards achieving the Sustainable Development Goals through ECD: what is a successful multi-sectoral approach to ECD?”रहेको छ । स्वास्थ्यतथापोषण (Health and Nutrition),उत्तरदायीहेरचाहप्रदान(Responsive care giving),प्रारम्भिकसिकाइ(Early learning),सुरक्षा(Safety and security)हरूसम्मेलनकोउपविषयवस्तु रहेका छन् ।

सम्मेलनमा करीब४०देशबाट५००विदेशीतथा२००स्वदेशीगरीजम्मा७००सहभागीहुनेअपेक्षागरिएकोछ।यसमध्येकरिब४०देशबाटशिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीलगायतसचिवस्तरीयसहभागिताहुने पनि अपेक्षा गरिएको छ।साथैयस सम्मेलनमा विभिन्नकुटनीतिकप्रतिनिधितथागैरसरकारीनिकायकाउच्चपदाधिकारीकोपनिसहभागिताहुनेछ।सम्मेलनमा विश्वविद्यालयतथाअनुसन्धनात्मकसंस्थान, विभिन्नदेशमाप्रारम्भिकबालविकासकालागिकार्यरतसरकारीतथागैरसरकारीसंस्था एवंराष्ट्रसंघीयसंस्थाकोव्यापक सहभागितारहनेविश्वास गरिएको छ।

सम्मेलनको समग्र व्यवस्थापनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सहित सम्बन्धित क्षेत्रका विभिन्न निकायहरुको समेत प्रतिनिधित्वमा मूल आयोजक समिति तथा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरू सम्मिलित कार्यान्वयन समिति पनि गठन भइसकेको छ । यही २०७४ चैत्र२२ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा मूल आयोजक समितिको बैठक बसी सम्मेलनलाई प्रभावकारी तवरबाट आयोजना गर्न सम्पुर्ण तयारीका कार्यहरू अगाडि बढाउने निर्णय भइ तत् सम्बन्धी क्रियाकलापहरु अगाडि बढिरहेका छन् ।

                                                                                                                                                                       शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

                                                                                                                                                                                 सिंहदरवार काठमाण्डौ

                                                                                                                                                                                            २०७४ चैत्र २८

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *